top of page

אודות

עמותת מרכז חינוכי הזית - מס' עמותה 580515138

הוקמה בשנת 2009

העמותה מפעילה:

בחינוך רגיל: מעונות יום וצהרונים.

בחינוך מיוחד: בתי ספר וגני ילדים.

היקף כספי בשנת 2020:  62,000,000

מס' מועסקים בעמותה: 790

בשנת הלימודים תשפ"ב לומדים 1,500 ילדים  ב- 35 מוסדות חינוך.

bottom of page